martes, 6 de noviembre de 2007

Particularisme Històric i Funcionalisme

Després de l’aparició del concepte d’antropologia a la segona meitat del sXIX i de l’inici de les diferents corrents d’aquesta ciència social, com són l’evolucionisme i el difusionisme, apareixen, a la primera meitat del s.XX, com a resposta a aquestes teories antropològiques, les idees de Franz Boas i Blanislaw Malinowsky, que a continuació exposem.

El Particularisme Històric
L’antropòleg nord-americà Franz Boas (1858-1942) posà les bases del que avui en dia considerem l’antropologia cultural i és fundador de l’escola relativista o americana.

Amb ell l’estudi de les cultures deixa de veure’s de manera general i passa a ser un procés descriptiu i comparatiu de la cultura d’un determinat poble, considerant-ne les característiques pròpies com un procés particular per a l’estudi del qual és imprescindible tan el treball de camp com l’inductisme, partir d’allò concret per arribar al coneixement d’allò general i fer-ho sobre el terreny.

El Particularisme Històric apareix com una crítica a les teories evolucionistes i difusionistes, pel seu mètode comparatiu on totes les cultures haurien de seguir el mateix esquema evolutiu, també perquè es considera la societat humana molt més complexa del que ells plantegen, a més, segons Boas, aquestes es basaven en una visió etnocèntica per això aposta per estudiar les cultures tenint en compte la seva pròpia història i trajectòria.

S’entén la cultura no com un ens universal sinó lligada a les particularitats de cada societat, coneixent el que representen els seus conceptes i comportaments per a ella, observant-la des dels propis ulls no des d’una mirada aliena, ja que no hi ha cultures inferiors ni superiors.

La gran aportació de l’antropòleg fou el Relativisme Cultural amb el qual introdueix el mètode científic al conviure amb els nadius de la cultura investigada i dominar-ne la llengua, en el cas de Boas va centrar els seus estudis en els amerindis (a la fotografia, Boas reproduint una dansa ritual).

Idees claus:
- Mètode científic.
- Mètode inductiu.
- Relativisme cultural.
- Treball de camp.

Punts febles del Particularisme Històric:
- Les cultures tenen infinits processos històrics.
- No només s’han d’estudiar les lleis generals sinó també les diferències.
- Sovint no hi ha fets històrics escrits per tant la història no es pot reconstruir.


El Funcionalisme
De la mà de l’antropòleg polonès Bronislaw Malinowsky (1884-1942) s’inicia aquesta corrent de l’antropologia com a revisió crítica a les idees exposades anteriorment pels evolucionistes i els particularistes històrics definint el que s’anomena l’escola britànica.

Per a entendre el Funcionalisme és imprescindible remontar-nos a les idees sobre el concepte de funció de Durkheim, que els funcionalistes entenen com aquells fets socials, és a dir, institucions destinades a cobrir les necessitats socials bàsiques i les necessitats derivades.
D’aquesta premissa parteix la Teoria de les Necessitats de Malinowsky:
la persona, en contacte amb el medi, ha de satisfer unes necessitats bàsiques. A diferència de la resta d’animals no ho fa a través de l’instint sinó de la raó, seguint l’esquema “Pensar, Sentir, Actuar” i usant la cultura com a mediadora de la satisfacció de necessitats.

La cultura és una totalitat equilibrada plena d’elements que s’interelacionen creant una analogia entre l’estructura social i l’orgànica. Així tota característica cultural té un sentit pràctic per a la societat que la manté, si algun element falla la societat la modifica per preservar l’estabilitat.

Una de les característiques més divergents respecte al particularisme és que expliquen la diversitat de les cultures a partir de les diferències en l’organització de la seva estructura i no a través dels canvis històrics. Es basen en l’estat sincrònic: l’ara, l’evolució i el progrés no són massa importants.

Per a realitzar els seus estudis es basen en el treball de camp i en l’etnografia moderna, de fet Malinowsky n’està considerat el pare i en va fer la distinció amb l’etnologia.

Dins del Funcionalisme hi ha dues branques:

Estructural Funcionalisme
Representada per Radcliffe-Brown i Evans-Pritchard.

Funcionalisme Pur
Representada per Malinowsky.

Idees claus:
- Teoria de les necessitats (P,S,A).
- Fets socials – institucions.
- Estat sincrònic.
- Treball de camp.


Punts febles del Funcionalisme:
- Al ser sincrònic obvia la importància de la història.
- L’ús d’informants pot portar a conclusions enganyoses.
- L’antropòleg, en primera persona, és la principal eina d’investigació.

No hay comentarios: