sábado, 3 de noviembre de 2007

Sociologia. Antecedents i Naixement

ANTECEDENTS
- 1492: Descobriment d’Amèrica. Fruit de la búsqueda de nous passos que agilitzessin la comercialització entre Europa i Orient, es va descobrir Amèrica. D’aquesta troballa en sorgiren dues vies d’investigació; per una banda hi havia un clar interès per les riqueses materials que oferia el continent, i per l’altra també sorgí l’estudi de les persones que hi vivien; aquestes sortien de la concepció que fins al moment tenien del què era considerat “persona”, d’aquí que posaven en dubte quina “categoria” havien de tenir. Hi havia molts trets que els diferenciava del què havien vist fins ara, i d’aquí sorgí la necessitat de conèixels, de saber què els diferenciava i què els unia coma a humans. Del descobriment d'Amèrica se'n genera riqueses i nous coneixements.

- s.XVII: Galileo, Descartes, Pascal i Newton, creen les bases de la ciència moderna. El seu mètode s’ha de basar en l’observació , obtenir regularitats, fer-ne deduccions i d’aquí formular lleis, basat en el principi de causalitat. Durant el s.XVIII adopten el mètode científic de Newton per qualsevol fenomen que es presenti, en qualsevol àmbit del coneixement.


Al s.XIX hi ha 3 fets que propicien la creació de la Sociologia:

- Il·luminisme (s.XVIII)
Hi ha un interès sobre el món, sobre el què passa. L’il·luminisme sorgeix de la voluntat de trencar amb l’obscurantisme que la religió promou amb les seves explicacions dels “per quès” de la humanitat. Al veure que la observació de l’objecte d’estudi dóna altres justificacions, de caire empíric, que no estan contemplades a la Bíblia, es crea l’Enciclopèdia, com a font de coneixement creada pels homes. El coneixement de l’ésser pot ser abarcat per les persones (filòsofs). L’antropologia i la sociologia tenien el mateix interès; l’ésser humà integral.
- Revolució Francesa (1789), desordre polític El fet de néixer en una determinada classe social no ha de ser un fet que et marqui les teves llibertats. Tothom, sigui de la classe que sigui, ha de tenir les mateixes llibertats. Un podrà escalar a una classe social més elevada en funció de les seves capacitats i treball. D’aquí el seu eslòganunité, liberté, fraternité”.


- Revolució Industrial (meitat del s.XIX) desordre econòmic
L’arribada de la màquina de vapor, la industrialització de les ciutats, fa que es necessiti mà d’obra barata i que molta població que vivia a pobles, emigrin a les ciutats. Aquesta afluència de persones provoca una serie de canvis en l’aspecte laboral. Gent que mai havia treballat per un sou ni en funció d’hores, ara ho farà i al servei de la producció. Hi ha una pèrdua de cohesió degut al caos del moment; els infants, per exemple, estan privats de l’educació, doncs també són cridats a les fàbriques. Amb tot hi ha una pèrdua de les estructures en què abans es basava la societat d’on provenien. Es trenca els mecanismes naturals de control per una raó de regularitat i consum, d’aquí que hi hagi una manca de referents amb el conseqüent desordre social. Apareix Burgesia i proletariat.


NAIXEMENT (s.XIX)

Donat el caos del moment històric, la Sociologia apareix per donar una resposta i restablir l’ordre.
D’aquí que Compte intenta fundar una ciència per explicar les noves formes d’organització social, inspirada en la ciència de Newton, la ciència natural. La metodologia privilegia el punt de vista de l’observador . El sociòleg es torna molt important i es situa fora de l’escena amb la influència de com entén la societat. S’ha d’aconseguir l’equilibri on el desordre és perjudicial.

Els 2 objectius de la Sociologia segons Compte serien:

- Explicar allò que està succeint en un moment històric concret, mitjançant la informació que li donen.

- Donar respostes per retrobar l’ordre perdut. El seu estudi es basarà en les societats europees, deixant de banda les altres societats. Té un caràcter etnocèntric i ideològic.

No hay comentarios: